SuccessConsole Output

Skipping 592 KB.. Full Log
pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] ERROR net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - XML not Well formed because The markup in the document preceding the root element must be well-formed.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.B64Analyzer - Decode file between 1790 and 42083
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.B64Analyzer - Restart test with decoded file : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:cda="urn:hl7-org:v3" xmlns:epsos="urn:epsos-org:ep:medication" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\schema\CDA_extended.xsd">
 <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
 <templateId root="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.3"/>
 <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" displayable="true" extension="030308.RRCSLS.REF030308P1622.60591-5.PDF" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
 <code code="60591-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.34" displayName="Patient Summary"/>
 <title>Patient Summary</title>
 <effectiveTime value="20111007115442+0100"/>
 <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality" codeSystemVersion="913-20091020" displayName="normal">
  <translation displayName="Normale"/>
 </confidentialityCode>
 <languageCode code="it-IT"/>
 <setId assigningAuthorityName="Regione Lombardia" displayable="true" extension="030308.RRCSLS.REF030308P1622.60591-5.PDF" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
 <versionNumber value="1"/>
 <recordTarget>
  <patientRole classCode="PAT">
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="true" extension="NTSCTN80L58F952H" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr use="HP">
    <state>RM</state>
    <city>ROMA</city>
    <country>IT</country>
    <postalCode>00100</postalCode>
    <streetAddressLine>V. C/O LOMBARDIA INFORMATICA VIA, MINZONI 24</streetAddressLine>
   </addr>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <patient>
    <name>
     <family>INTSISS</family>
     <given>CENTONOVANTANOVE</given>
    </name>
    <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="AdministrativeGender" codeSystemVersion="913-20091020" displayName="Female">
     <translation displayName="Femmina"/>
    </administrativeGenderCode>
    <birthTime value="19800718"/>
    <languageCommunication>
     <languageCode code="it-IT"/>
    </languageCommunication>
   </patient>
  </patientRole>
 </recordTarget>
 <author>
  <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7" codeSystemName="ISCO" codeSystemVersion="2008" displayName="Medical doctors">
   <translation displayName="Medico di Medicina Generale"/>
  </functionCode>
  <time value="20111007115442+0100"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="true" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <assignedAuthoringDevice>
    <code code="CAPTURE" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" displayName="Image Capture"/>
    <manufacturerModelName>Generato automaticamente</manufacturerModelName>
    <softwareName>CRS-SISS</softwareName>
   </assignedAuthoringDevice>
   <representedOrganization>
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
   </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
 </author>
 <custodian>
  <assignedCustodian>
   <representedCustodianOrganization>
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr>
     <country nullFlavor="NI"/>
    </addr>
   </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
 </custodian>
 <legalAuthenticator>
  <time value="20111007115442+0100"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="false" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <assignedPerson>
    <name>
     <family>CNIPAVII</family>
     <given>MMG</given>
    </name>
   </assignedPerson>
   <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
   </representedOrganization>
  </assignedEntity>
 </legalAuthenticator>
 <participant typeCode="IND">
  <functionCode code="PCP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88"/>
  <associatedEntity classCode="PRS">
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <associatedPerson>
    <name nullFlavor="NI"/>
   </associatedPerson>
  </associatedEntity>
 </participant>
 <documentationOf>
  <serviceEvent classCode="PCPR">
   <effectiveTime>
    <low nullFlavor="NI"/>
    <high value="20111007115442+0100"/>
   </effectiveTime>
   <performer typeCode="PRF">
    <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7" codeSystemName="ISCO" codeSystemVersion="2008" displayName="Medical doctors">
     <translation displayName="Medico di Medicina Generale"/>
    </functionCode>
    <assignedEntity>
     <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="false" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
     <addr nullFlavor="NI"/>
     <telecom nullFlavor="NI"/>
     <assignedPerson>
      <name>
       <family>CNIPAVII</family>
       <given>MMG</given>
      </name>
     </assignedPerson>
     <representedOrganization>
      <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
      <name nullFlavor="NI"/>
      <telecom nullFlavor="NI"/>
      <addr nullFlavor="NI"/>
     </representedOrganization>
    </assignedEntity>
   </performer>
  </serviceEvent>
 </documentationOf>
 <relatedDocument typeCode="XFRM">
  <parentDocument>
   <id extension="030308.RRCSLS.REF030308X1475" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
  </parentDocument>
 </relatedDocument>
 <component>
  <nonXMLBody>
   <text mediaType="application/pdf" representation="B64">JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlcwovS2lkcyBbMyAwIFIKNSAwIFIKXQovQ291bnQgMgo+PgplbmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlhQm94IFswIDAgNTk1LjI4IDg0MS44OV0KL1Jlc291cmNlcyAyIDAgUgovUm90YXRlIDAKL0R1ciAzCi9Db250ZW50cyA0IDAgUj4+CmVuZG9iago0IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCA4NDU1Pj4Kc3RyZWFtCjIgSgowLjU3IHcKMC44IDEgMC44IHJnCkJUIC9GMSAxNi4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzAgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIApxIDAgMCAwIHJnIEJUIDIxOS44NiA3OTQuNTcgVGQgKFBBVElFTlQgU1VNTUFSWSkgVGogRVQgUQovR1MxIGdzCnEgNTYuNjkgMCAwIDU2LjY5IDE0LjE3IDc3MS4wMiBjbQovSTEgRG8gUQowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDcyOC41MCA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3MTguNDIgVGQgKERhdGkgUGF6aWVudGUpIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3MDIuMDEgVGQgKE5vbWU6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTAyLjA1IDcwMi4wMSBUZCAoQ0VOVE9OT1ZBTlRBTk9WRSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA3MDIuMDEgVGQgKERhdGEgTmFzY2l0YTopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzODUuNTEgNzAyLjAxIFRkICgxOC8wNy8xOTgwKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjg3Ljg0IFRkIChDb2dub21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA2ODcuODQgVGQgKElOVFNJU1MpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgNjg3Ljg0IFRkIChTZXNzbzopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzODUuNTEgNjg3Ljg0IFRkIChGZW1taW5hKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjczLjY2IFRkIChDb2RpY2UgRmlzY2FsZTopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMDIuMDUgNjczLjY2IFRkIChOVFNDVE44MEw1OEY5NTJIKSBUaiBFVCBRCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNjU0LjgwIDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDY0NC43MiBUZCAoQWxsZXJnaWUgXChmYXJtYWNvbG9naWNoZVwpIGUgcmVhemlvbmkgYXZ2ZXJzZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzIgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA2MzcuODAgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjI4LjMxIFRkIChUaXBvIEFsbGVyZ2lhKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCA2MzcuODAgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDYyOC4zMSBUZCAoVGlwbyBSZWF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzMgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA2MjMuNjIgMjgzLjQ2IC00Mi41MiByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjE0LjE0IFRkICg5OTUuMC82MyAgU0hPQ0sgQU5BRklMQVRUSUNPIERBIEZSVVRUSSBPIFZFR0VUQUxJKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNTk5Ljk2IFRkIChcKEZyYWdvbGVcKTk5NS4wLzA2ICBJTlRPTExFUkFOWkEgQUxJTUVOVEFSRSBcKEZyYWdvbGVcKTk5NS4wLzY5ICkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU4NS43OSBUZCAoQU5BRklMQVNTSSBDT04gUFJPUFJJRVRBJyBcKEZyYWdvbGVcKSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgNjIzLjYyIDI4My40NiAtNDIuNTIgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDU2Ni45MyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA1NTYuODQgVGQgKExpc3RhIHByb2JsZW1pIHJpbGV2YW50aSBlIGRpYWdub3NpIGNvZGlmaWNhdGUpIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKMCBUcgovR1M0IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgNTQ5LjkyIDExMy4zOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU0MC40MyBUZCAoRGVzY3JpemlvbmUgUHJvYmxlbWEpIFRqIEVUIFEKMTI3LjU2IDU0OS45MiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNTQwLjQzIFRkIChEYXRhIEluc29yZ2VuemEpIFRqIEVUIFEKMjQwLjk0IDU0OS45MiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAyNDMuNzggNTQwLjQzIFRkIChEaWFnbm9zaSkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNTQ5LjkyIDExMy4zOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA1NDAuNDMgVGQgKFN0YXRvKSBUaiBFVCBRCjQ2Ny43MiA1NDkuOTIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgNDcwLjU1IDU0MC40MyBUZCAoRGF0YSBldmVudHVhbGUgU29sdXppb25lKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTNSBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDUzNS43NSAxMTMuMzkgLTI4LjM1IHJlIFMKMTI3LjU2IDUzNS43NSAxMTMuMzkgLTI4LjM1IHJlIFMKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNTI2LjI2IFRkICgwMS8wMi8yMDEwKSBUaiBFVCBRCjI0MC45NCA1MzUuNzUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjQzLjc4IDUyNi4yNiBUZCAoVFVNT1JJIE1BTElHTkkgREVMTEEpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAyNDMuNzggNTEyLjA5IFRkIChHSElBTkRPTEEgVElST0lERSkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNTM1Ljc1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA1MjYuMjYgVGQgKEF0dGl2bykgVGogRVQgUQo0NjcuNzIgNTM1Ljc1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDQ5My4yMyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA0ODMuMTQgVGQgKFRlcmFwaWUgZmFybWFjb2xvZ2ljaGUgY3JvbmljaGUgbyBhdHR1YWxpIHJpbGV2YW50aSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA0NzYuMjIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNDY2LjczIFRkIChOb21lIEZhcm1hY28pIFRqIEVUIFEKMTI3LjU2IDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNDY2LjczIFRkIChQcmluY2lwaW8gQXR0aXZvKSBUaiBFVCBRCjI0MC45NCA0NzYuMjIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjQzLjc4IDQ2Ni43MyBUZCAoRG9zYWdnaW8pIFRqIEVUIFEKMzU0LjMzIDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzNTcuMTcgNDY2LjczIFRkIChQb3NvbG9naWEpIFRqIEVUIFEKNDY3LjcyIDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCA0NzAuNTUgNDY2LjczIFRkIChWaWEgZGkgU29tbWluaXN0cmF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzcgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA0NjIuMDUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNDUyLjU2IFRkIChMRVZPVElST1gqNTAgQ1BTIDEwMCkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDQzOC4zOSBUZCAoTUNHKSBUaiBFVCBRCjEyNy41NiA0NjIuMDUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTMwLjM5IDQ1Mi41NiBUZCAoTEVWT1RJUk9YSU5BIFNPRElDQSkgVGogRVQgUQoyNDAuOTQgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDI0My43OCA0NTIuNTYgVGQgKDEwMCkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA0NTIuNTYgVGQgKDEgY2Fwc3VsYSBwcmltYSBkaSBjb2xhemlvbmUpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzNTcuMTcgNDM4LjM5IFRkIChvZ25pIDI0IG9yZSkgVGogRVQgUQo0NjcuNzIgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDQxOS41MyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA0MDkuNDQgVGQgKFN0YXRvIGNvcnJlbnRlIGRlbCBwYXppZW50ZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVApxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDM5My4wMyBUZCAoYWxsbyBzdGF0byBhdHR1YWxlIG5vbiBlc2lzdG9ubyBmYXR0aSBpbmVyZW50aSBxdWVzdGEgcHJvYmxlbWF0aWNhKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgMzc2LjAzIFRkIChhbGxvIHN0YXRvIGF0dHVhbGUgbm9uIGVzaXN0b25vIGZhdHRpIGluZXJlbnRpIHF1ZXN0YSBwcm9ibGVtYXRpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAzNTkuMDIgVGQgKGFsbG8gc3RhdG8gYXR0dWFsZSBub24gZXNpc3Rvbm8gZmF0dGkgaW5lcmVudGkgcXVlc3RhIHByb2JsZW1hdGljYSkgVGogRVQgUQowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDM0MC4xNiA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAzMzAuMDcgVGQgKFBhcmFtZXRyaSBkaSBNb25pdG9yYWdnaW8pIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKMCBUcgovR1M4IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMzIzLjE1IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDMxMy42NiBUZCAoQW5hbW5lc2kgRmFtaWdsaWFyZSwgcHJvc3NpbWEgZSByZW1vdGEpIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1M5IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMzA4Ljk4IDU2Ni45MyAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI5OS40OSBUZCAoMjk2LjIvMDAgRGVwcmVzc2lvbmUgbWFnZ2lvcmUgZXBpc29kaW8gc2luZ29sbyBub24gc3BlY2lmaWNhdG8gZGFsIDYvMDEvMjAwNyBhbCA4LzA0LzIwMDc0NTUuMC8wMCBFbW9ycm9pZGkgaW50ZXJuZSBzZW56YSBtZW56aW9uZSBkaSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI4NS4zMiBUZCAoY29tcGxpY2F6aW9uaVZBQ0NJTkFaSU9OSTotICBWYWNjaW5vIGFudGkgRXBhdGl0ZSBCIDIwMDgtICBWYWNjaW5vIGFudGkgcGFwaWxsb21hIHZpcnUgdW1hbm8gMjAwOSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzEwIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI2OC4zMSBUZCAoUGVzbyBcKEtnXCkpIFRqIEVUIFEKMTU1LjkxIDI3Ny44MCAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjY4LjMxIFRkIChBbHRlenphIFwoY21cKSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAyNjguMzEgVGQgKEluZGljZSBNYXNzYSBDb3Jwb3JlYSkgVGogRVQgUQo0MzkuMzcgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDQ0Mi4yMSAyNjguMzEgVGQgKEZ1bnppb25hbGl04CBQb2xtb25hcmkpIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MxMSBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKMTU1LjkxIDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKMjk3LjY0IDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgMjU0LjE0IFRkICg8MTgsNSkgVGogRVQgUQo0MzkuMzcgMjYzLjYyIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwowIFRyCi9HUzEyIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMjQ2LjYxIDE0MS43MyAtMjguMzUgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDIzNy4xMyBUZCAoUHJlc3Npb25lIEFydGVyaW9zYSBTaXN0b2xpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAyMjIuOTUgVGQgKFwobW1bSGddXCkpIFRqIEVUIFEKMTU1LjkxIDI0Ni42MSAxNDEuNzMgLTI4LjM1IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjM3LjEzIFRkIChQcmVzc2lvbmUgQXJ0ZXJpb3NhIERpYXN0b2xpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjIyLjk1IFRkIChcKG1tW0hnXVwpKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCAyNDYuNjEgMTQxLjczIC0yOC4zNSByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDIzNy4xMyBUZCAoUHJlc3Npb25lIEFydGVyaW9zYSBNb2RhbGl04CBkaSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAyMjIuOTUgVGQgKE1pc3VyYXppb25lKSBUaiBFVCBRCjQzOS4zNyAyNDYuNjEgMTQxLjczIC0yOC4zNSByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgNDQyLjIxIDIzNy4xMyBUZCAoRnJlcXVlbnphIGRpIFJlc3BpcmF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzEzIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwoxNTUuOTEgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwoyOTcuNjQgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwo0MzkuMzcgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDE4OS45MiA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAxNzkuODMgVGQgKFZpdGEgc29jaWFsZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzE0IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMTcyLjkxIDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDE2My40MyBUZCAoRWxlbWVudG8pIFRqIEVUIFEKMjk3LjY0IDE3Mi45MSAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgMTYzLjQzIFRkIChEZXNjcml6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzE1IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTU4Ljc0IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDE0OS4yNSBUZCAoRnVtbykgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTU4Ljc0IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAxNDkuMjUgVGQgKDIwKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMTYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjk1Mjk0MTE3NjQ3MDU4ODIgMSAwLjk4MDM5MjE1Njg2Mjc0NTEgcmcKMTQuMTcgMTQ0LjU3IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDEzNS4wOCBUZCAoQWxjb29sKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCAxNDQuNTcgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDEzNS4wOCBUZCAoMikgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzE3IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTMwLjM5IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDEyMC45MSBUZCAoRGlldGUgaW4gYXR0bykgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTMwLjM5IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwowIFRyCi9HUzE4IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45NTI5NDExNzY0NzA1ODgyIDEgMC45ODAzOTIxNTY4NjI3NDUxIHJnCjE0LjE3IDExNi4yMiAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAxMDYuNzMgVGQgKEF0dGl2aXRhIEZpc2ljYSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTE2LjIyIDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgowIFRyCi9HUzE5IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTAyLjA1IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDkyLjU2IFRkIChQcm9mZXNzaW9uZSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTAyLjA1IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA5Mi41NiBUZCAoSW1waWVnYXRpIGEgY29udGF0dG8gZGlyZXR0byBjb24gaWwgcHViYmxpY28pIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MyMCBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjAuOTUyOTQxMTc2NDcwNTg4MiAxIDAuOTgwMzkyMTU2ODYyNzQ1MSByZwoxNC4xNyA4Ny44NyAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3OC4zOSBUZCAoRXNwb3NpemlvbmUgQWdlbnRpIFRvc3NpY2kpIFRqIEVUIFEKMjk3LjY0IDg3Ljg3IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA3OC4zOSBUZCAoVXRpbGl6em8gZWQgZXNwb3NpemlvbmUgYWwgdGFiYWNjbykgVGogRVQgUQplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvUGFnZQovUGFyZW50IDEgMCBSCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDU5NS4yOCA4NDEuODldCi9SZXNvdXJjZXMgMiAwIFIKL1JvdGF0ZSAwCi9EdXIgMwovQ29udGVudHMgNiAwIFI+PgplbmRvYmoKNiAwIG9iago8PC9MZW5ndGggMjcxMT4+CnN0cmVhbQoyIEoKMC41NyB3CkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgODEzLjU0IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDgwMy40NiBUZCAoR3JhdmlkYW56ZSBlIHBhcnRvKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjEgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA3OTYuNTQgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNzg3LjA1IFRkIChNZXNlL0Fubm8gXChtbS9hYVwpKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA3OTYuNTQgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDc4Ny4wNSBUZCAoRXNpdG8pIFRqIEVUIFEKMzg4LjM1IDc5Ni41NCAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzOTEuMTggNzg3LjA1IFRkIChDb21wbGljYXppb25pKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMjIgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjIwMS4yNiA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjM4OC4zNSA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNzU0LjAyIDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDc0My45MyBUZCAoSW5kYWdpbmkgRGlhZ25vc3RpY2hlKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjMgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNzI3LjUyIFRkIChEYXRhIEluZGFnaW5lKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDcyNy41MiBUZCAoVGlwb2xvZ2lhIGRpIEluZGFnaW5lKSBUaiBFVCBRCjM4OC4zNSA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzkxLjE4IDcyNy41MiBUZCAoRXNpdG8pIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MyNCBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMjAxLjI2IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMzg4LjM1IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMC44IDEgMC44IHJnCkJUIC9GMiAxMC4wMCBUZiBFVAoxNC4xNyA2OTQuNDkgNTY2LjkzIC0xNC4xNyByZSBmIHEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjg0LjQwIFRkIChQcm9jZWR1cmUgRGlhZ25vc3RpY2hlKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjUgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA2NzcuNDggMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjY3Ljk5IFRkIChEYXRhKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA2NzcuNDggMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDY2Ny45OSBUZCAoVGlwbyBQcm9jZWR1cmEvSW50ZXJ2ZW50bykgVGogRVQgUQozODguMzUgNjc3LjQ4IDE4Ny4wOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM5MS4xOCA2NjcuOTkgVGQgKEVzaXRvKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMjYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjIwMS4yNiA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjM4OC4zNSA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNjM0Ljk2IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDYyNC44NyBUZCAoRGF0aSBGaXJtYXRhcmlvKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjA4LjQ3IFRkIChOb21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA2MDguNDcgVGQgKE1NRykgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA2MDguNDcgVGQgKE9yZ2FuaXp6YXppb25lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM4NS41MSA2MDguNDcgVGQgKFJlZ2lvbmUgTG9tYmFyZGlhKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNTk0LjI5IFRkIChDb2dub21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA1OTQuMjkgVGQgKENOSVBBVklJKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDU5NC4yOSBUZCAoRGVzYyBTdHJ1dHR1cmE6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzg1LjUxIDU5NC4yOSBUZCAoQVNMIERJIE1JTEFOTykgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU4MC4xMiBUZCAoQ29kaWNlIEZpc2NhbGU6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTAyLjA1IDU4MC4xMiBUZCAoQ05QTU1HNjBMMDFGMjA1VikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA1ODAuMTIgVGQgKENvZGljZSBTdHJ1dHR1cmE6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzg1LjUxIDU4MC4xMiBUZCAoMDMwMzA4KSBUaiBFVCBRCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gNwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKOCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gOAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKOSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gOQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDEwCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxMSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTEKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjEyIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxMgovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTMgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDEzCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxNCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTQKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjE1IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxNQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTYgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDE2Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxNyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTcKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjE4IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxOAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTkgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDE5Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyMCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjAKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjIxIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyMQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjIgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDIyCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjMKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjI0IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyNAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDI1Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyNiAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjYKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjI3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyNwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjggMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDI4Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyOSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjkKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjMwIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAzMAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMzEgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDMxCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagozMiAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMzIKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjMzIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAzMwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMzQgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRm9udAovQmFzZUZvbnQgL0hlbHZldGljYQovU3VidHlwZSAvVHlwZTEKL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcKPj4KZW5kb2JqCjM1IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL0Jhc2VGb250IC9IZWx2ZXRpY2EtQm9sZAovU3VidHlwZSAvVHlwZTEKL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcKPj4KZW5kb2JqCjM2IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL1hPYmplY3QKL1N1YnR5cGUgL0ltYWdlCi9XaWR0aCAxMjQKL0hlaWdodCAxMjQKL0NvbG9yU3BhY2UgL0RldmljZVJHQgovQml0c1BlckNvbXBvbmVudCA4Ci9GaWx0ZXIgL0RDVERlY29kZQovTGVuZ3RoIDIxNjM+PgpzdHJlYW0K/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCAB8AHwDASIAAhEBAxEB/8QAGwABAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAEEBwYFAgP/xAA3EAABAwICBgkDAwQDAAAAAAABAAIDBBEFBhIhMkFRcQcTFDEzYXKBkSKh0RVSsSNCQ/BiwcL/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEBQYD/8QAIxEAAgICAgMAAwEBAAAAAAAAAAECAxExBBIFIUETUXEikf/aAAwDAQACEQMRAD8AoyeI71FfKmTxHeoqFypwL2ERECCIiQBERABERABERABERAwrNNsHmqys02weaktkobK8niO9RUKZPEd6ioSIvZClESEFClEDCIvZyjhbMXxyCnmF4W3klHFo3e5sPdThFzkor6Tqrdk1CO2feCZUxTGIxNDGyGA90sxsHcgNZ/hepU9HuJxRl0FRTTuH9gJaTyuLfwtOYxrGhrWhrQAAALABfS2Y+OqUcPZ0sPD8dRxLLf7MEqqaaknfBUxPilYbOY8WIX5LUekXCI6rCDXsYBUUtvqA2mE2IPK9/nisuWXyaHTPqYPN4r41vTa+BERVyqFZptg81WVmm2DzUlslDZXk8R3qKhTJ4jvUVCRF7C9XCMu4pi7dOjpiYr26150W+xPf7L9MpYS3Gcaip5b9QwGSW29o3e5IHutkijZFG2ONoYxoAa1osAOAV7icNXLtLRq+P8cuQnObxEyWsyRjlNGXiCOcAXIhk0j8G1/Zc69rmOLXgtcDYgixBW/rhukbAWy036tSx/1oyBPojab+4+Y48OS9eTwFCHav4WOb4mNdbsqb9fDOF0/R1Usp8yMY/wDzxOiB89Tv/K5he9kiilrMx0hjadCB3WyO/aB+TYKjx21bHH7MrhuS5EOu8o2IIoHcvKx3MFDgcTXVjyZH7ETBdzvwPMro5SjBZk8I7Sc4wj2k8Iq56qo6bLNWHn6pgImDiSfwCfZY+vYzJmCpx6qD5R1cEd+qhBvo+ZO8rx1gcu9XWZjpHJeR5UeRdmOl6CIiqlAKzTbB5qsrNNsHmpLZKGz8JPEd6ivlTJ4jvUVCRF7Ou6M52RY7LE8gGanIZ5kEG3wD8LUtywSkqZqSpiqKd5ZLE4OY4bitPwTPOG1kLW17xR1AFnB99Bx4g7uR+61eByIRh+OTwdB4nmVxr/FN4fw6xQ5ocCHAEHvB3rxarNmB00Ze7EYZP+MJ0yfhVqHO+C1k4h62SBzjYGdmi0+9yB72Wg76k8dka75VCl1c1n+nzV5GwSomMohlhublkMlm/Bvb2Xs4VhVFhUHU0MDYmk3cRrLjxJOsq4DcXClONNcX2ikmOHHqhLtGKTIPcsYzfUy1OZK90pJ0JTG0cGt1D8+62hcLnTKE9dVuxDCw18rwOthJALiNVwTq7u8Ktz6p2V/5+FLytFltK6e8PRnKL3aXKGO1Euh2B8Q3ulIaB+fZXpsgYzHEXsdSyuA2GSEH7gD7rHXHtayos52PD5EllQf/AA5RF+tVSz0c7oKqJ8UrNpjxYhfkvJrHplZpp4YVmm2DzVZWabYPNNbJQ2V5PEd6ioUyeI71FQkRewiIkIIivYVhFdi03V0NO6TXZz+5rOZ3KUYuTwkThGU31iss0zo+rZazLsYncXOgkdEHHe0WI+Abey6Zebl/CmYNhUNGx2m5gJe/u0nHWSv0xrEosJw2atmF2xjU0d7idQHyujrzCpd/i9naU5qoj+R6Xsu3CaljVfmvGq2d0hrpYG3+mOBxY1vxrPuugydnCrdXRUGKy9dHMdCOZ20124E7we7iq8OfXOfUpVeWoss6Yaz9NGslkRXjVOYz7g0eIYNLUtYBU0jDIxwGstGtzfi55rJltuZahlLgNfLIbAQPaPMkWA+SFiSxfIxirE1tnM+ahFXRa217Cs02wearKzTbB5qgtmTDZXk8R3qKhTJ4jvUVCRF7CIiQi9geHOxbFaeia7R6131O/a0C5PwCtqoaOCgpo6akjbHDGLNaP91nzWV9H0zIszQB9v6kb2NPna//AEtcWz42Eejl9ydL4WuKqc/ucBc10h00lRlqYx/4XtkcOIBsf5v7LpV5GbZmQ5bxF0hFjA5ovvLtQ+5Cu3pOqSf6NPkxUqZp/pmLICQQQbEbwm9FzJxBouXM+QGFlPjRdHK0W7Q1t2v83AawftyXvT5vwGKMv/UGP1amsa5xPtZY4ivw8hbGONmpX5fkQh1eH/TpM25pkx1zYIGOiomOuGk/U88Xfhc2iKnZZKyXaWzPuundNzm8sKzTbB5qsrNNsHmktkYbK8niO9RUKZPEd6ioSIvYRESEfcEskEzJoXFkkbg5rh3gjuK1LL+dqCugZHiErKSqAs7TNmOPEHdyP3WVIrFHInS8xLnE5lnGbcdP4bdU49hNPEZJcRpQ3ylDieQGsrOc5Zp/WnNpaMOZRRu0vq1GR3EjcOA/0cui9b+bO2PXSPfk+Utvh0xhBERUjNCIiBBERAwrNNsHmqys02weaktkobPwk8R3qK+VbfTM6x2t3eV89mZxcjqwcXkrIrPZmcXJ2ZnFyMMOrKyKz2ZnFydmZxcjDDqysitdmZxco7Mzi5GGHVlZFZ7Mzi5OzM4uRhh1ZWRWezM4uTszOLkYYdWVkVnszOLk7Mzi5GGHVlZWabYPNT2ZnFys01MzQOt3enGPslCLyf/ZCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMiAwIG9iago8PAovUHJvY1NldCBbL1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0KL0ZvbnQgPDwKL0YyIDM0IDAgUgovRjEgMzUgMCBSCj4+Ci9YT2JqZWN0IDw8Ci9JMSAzNiAwIFIKPj4KL0V4dEdTdGF0ZSA8PAovR1MwIDcgMCBSCi9HUzEgOCAwIFIKL0dTMiA5IDAgUgovR1MzIDEwIDAgUgovR1M0IDExIDAgUgovR1M1IDEyIDAgUgovR1M2IDEzIDAgUgovR1M3IDE0IDAgUgovR1M4IDE1IDAgUgovR1M5IDE2IDAgUgovR1MxMCAxNyAwIFIKL0dTMTEgMTggMCBSCi9HUzEyIDE5IDAgUgovR1MxMyAyMCAwIFIKL0dTMTQgMjEgMCBSCi9HUzE1IDIyIDAgUgovR1MxNiAyMyAwIFIKL0dTMTcgMjQgMCBSCi9HUzE4IDI1IDAgUgovR1MxOSAyNiAwIFIKL0dTMjAgMjcgMCBSCi9HUzIxIDI4IDAgUgovR1MyMiAyOSAwIFIKL0dTMjMgMzAgMCBSCi9HUzI0IDMxIDAgUgovR1MyNSAzMiAwIFIKL0dTMjYgMzMgMCBSCj4+Cj4+CmVuZG9iagozNyAwIG9iago8PAovUHJvZHVjZXIgKEFsaXZlIFBERiAwLjEuNC44KQovVGl0bGUgKFNjaGVkYSBQYXRpZW50IFN1bW1hcnkpCi9TdWJqZWN0IChTY2hlZGEgUGF0aWVudCBTdW1tYXJ5KQovQXV0aG9yIChNTUcgQ05JUEFWSUkpCi9DcmVhdGlvbkRhdGUgKEQ6MjAxMTAxMDcxMTU0KQo+PgplbmRvYmoKMzggMCBvYmoKPDwKL1R5cGUgL0NhdGFsb2cKL1BhZ2VzIDEgMCBSCi9PcGVuQWN0aW9uIFszIDAgUiAvRml0SCBudWxsXQovUGFnZUxheW91dCAvU2luZ2xlUGFnZQo+PgplbmRvYmoKeHJlZgowIDM5CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAwOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE2MTg4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAwNzIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDE5NyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA4NzAxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDg4MjYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMTU4NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDExNjYxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTE3MzYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMTgxMSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDExODg4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTE5NjUgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjA0MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyMTE5IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTIxOTYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjI3MyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyMzUwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI0MjcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjUwNCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyNTgxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI2NTggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjczNSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyODEyIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI4ODkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjk2NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzMDQzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTMxMjAgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzE5NyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzMjc0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTMzNTEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzQyOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzNTA1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTM1ODIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzY1OSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzNzU2IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTM4NTggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNjY3MCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE2ODQyIDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwKL1NpemUgMzkKL1Jvb3QgMzggMCBSCi9JbmZvIDM3IDAgUgo+PgpzdGFydHhyZWYKMTY5NDcKJSVFT0YK</text>
  </nonXMLBody>
 </component>
</ClinicalDocument>

[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of DICOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - DICOM byte pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - The File is an XML File
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.B64Analyzer - Decode file between 0 and 40284
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.B64Analyzer - Restart test with decoded file : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:cda="urn:hl7-org:v3" xmlns:epsos="urn:epsos-org:ep:medication" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ..\schema\CDA_extended.xsd">
 <typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
 <templateId root="1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.1.3"/>
 <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" displayable="true" extension="030308.RRCSLS.REF030308P1622.60591-5.PDF" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
 <code code="60591-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" codeSystemVersion="2.34" displayName="Patient Summary"/>
 <title>Patient Summary</title>
 <effectiveTime value="20111007115442+0100"/>
 <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality" codeSystemVersion="913-20091020" displayName="normal">
  <translation displayName="Normale"/>
 </confidentialityCode>
 <languageCode code="it-IT"/>
 <setId assigningAuthorityName="Regione Lombardia" displayable="true" extension="030308.RRCSLS.REF030308P1622.60591-5.PDF" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
 <versionNumber value="1"/>
 <recordTarget>
  <patientRole classCode="PAT">
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="true" extension="NTSCTN80L58F952H" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr use="HP">
    <state>RM</state>
    <city>ROMA</city>
    <country>IT</country>
    <postalCode>00100</postalCode>
    <streetAddressLine>V. C/O LOMBARDIA INFORMATICA VIA, MINZONI 24</streetAddressLine>
   </addr>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <patient>
    <name>
     <family>INTSISS</family>
     <given>CENTONOVANTANOVE</given>
    </name>
    <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" codeSystemName="AdministrativeGender" codeSystemVersion="913-20091020" displayName="Female">
     <translation displayName="Femmina"/>
    </administrativeGenderCode>
    <birthTime value="19800718"/>
    <languageCommunication>
     <languageCode code="it-IT"/>
    </languageCommunication>
   </patient>
  </patientRole>
 </recordTarget>
 <author>
  <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7" codeSystemName="ISCO" codeSystemVersion="2008" displayName="Medical doctors">
   <translation displayName="Medico di Medicina Generale"/>
  </functionCode>
  <time value="20111007115442+0100"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="true" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <assignedAuthoringDevice>
    <code code="CAPTURE" codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" displayName="Image Capture"/>
    <manufacturerModelName>Generato automaticamente</manufacturerModelName>
    <softwareName>CRS-SISS</softwareName>
   </assignedAuthoringDevice>
   <representedOrganization>
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
   </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
 </author>
 <custodian>
  <assignedCustodian>
   <representedCustodianOrganization>
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr>
     <country nullFlavor="NI"/>
    </addr>
   </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
 </custodian>
 <legalAuthenticator>
  <time value="20111007115442+0100"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
   <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="false" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <assignedPerson>
    <name>
     <family>CNIPAVII</family>
     <given>MMG</given>
    </name>
   </assignedPerson>
   <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
    <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
    <name nullFlavor="NI"/>
    <telecom nullFlavor="NI"/>
    <addr nullFlavor="NI"/>
   </representedOrganization>
  </assignedEntity>
 </legalAuthenticator>
 <participant typeCode="IND">
  <functionCode code="PCP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.88"/>
  <associatedEntity classCode="PRS">
   <addr nullFlavor="NI"/>
   <telecom nullFlavor="NI"/>
   <associatedPerson>
    <name nullFlavor="NI"/>
   </associatedPerson>
  </associatedEntity>
 </participant>
 <documentationOf>
  <serviceEvent classCode="PCPR">
   <effectiveTime>
    <low nullFlavor="NI"/>
    <high value="20111007115442+0100"/>
   </effectiveTime>
   <performer typeCode="PRF">
    <functionCode code="221" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7" codeSystemName="ISCO" codeSystemVersion="2008" displayName="Medical doctors">
     <translation displayName="Medico di Medicina Generale"/>
    </functionCode>
    <assignedEntity>
     <id assigningAuthorityName="MEF" displayable="false" extension="CNPMMG60L01F205V" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.3.2"/>
     <addr nullFlavor="NI"/>
     <telecom nullFlavor="NI"/>
     <assignedPerson>
      <name>
       <family>CNIPAVII</family>
       <given>MMG</given>
      </name>
     </assignedPerson>
     <representedOrganization>
      <id assigningAuthorityName="Regione Lombardia" extension="030308" root="2.16.840.1.113883.2.9.4.1.1"/>
      <name nullFlavor="NI"/>
      <telecom nullFlavor="NI"/>
      <addr nullFlavor="NI"/>
     </representedOrganization>
    </assignedEntity>
   </performer>
  </serviceEvent>
 </documentationOf>
 <relatedDocument typeCode="XFRM">
  <parentDocument>
   <id extension="030308.RRCSLS.REF030308X1475" root="2.16.840.1.113883.2.9.2.30"/>
  </parentDocument>
 </relatedDocument>
 <component>
  <nonXMLBody>
   <text mediaType="application/pdf" representation="B64">JVBERi0xLjQKMSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlcwovS2lkcyBbMyAwIFIKNSAwIFIKXQovQ291bnQgMgo+PgplbmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlhQm94IFswIDAgNTk1LjI4IDg0MS44OV0KL1Jlc291cmNlcyAyIDAgUgovUm90YXRlIDAKL0R1ciAzCi9Db250ZW50cyA0IDAgUj4+CmVuZG9iago0IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCA4NDU1Pj4Kc3RyZWFtCjIgSgowLjU3IHcKMC44IDEgMC44IHJnCkJUIC9GMSAxNi4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzAgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIApxIDAgMCAwIHJnIEJUIDIxOS44NiA3OTQuNTcgVGQgKFBBVElFTlQgU1VNTUFSWSkgVGogRVQgUQovR1MxIGdzCnEgNTYuNjkgMCAwIDU2LjY5IDE0LjE3IDc3MS4wMiBjbQovSTEgRG8gUQowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDcyOC41MCA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3MTguNDIgVGQgKERhdGkgUGF6aWVudGUpIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3MDIuMDEgVGQgKE5vbWU6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTAyLjA1IDcwMi4wMSBUZCAoQ0VOVE9OT1ZBTlRBTk9WRSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA3MDIuMDEgVGQgKERhdGEgTmFzY2l0YTopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzODUuNTEgNzAyLjAxIFRkICgxOC8wNy8xOTgwKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjg3Ljg0IFRkIChDb2dub21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA2ODcuODQgVGQgKElOVFNJU1MpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgNjg3Ljg0IFRkIChTZXNzbzopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzODUuNTEgNjg3Ljg0IFRkIChGZW1taW5hKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjczLjY2IFRkIChDb2RpY2UgRmlzY2FsZTopIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMDIuMDUgNjczLjY2IFRkIChOVFNDVE44MEw1OEY5NTJIKSBUaiBFVCBRCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNjU0LjgwIDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDY0NC43MiBUZCAoQWxsZXJnaWUgXChmYXJtYWNvbG9naWNoZVwpIGUgcmVhemlvbmkgYXZ2ZXJzZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzIgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA2MzcuODAgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjI4LjMxIFRkIChUaXBvIEFsbGVyZ2lhKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCA2MzcuODAgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDYyOC4zMSBUZCAoVGlwbyBSZWF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzMgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA2MjMuNjIgMjgzLjQ2IC00Mi41MiByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjE0LjE0IFRkICg5OTUuMC82MyAgU0hPQ0sgQU5BRklMQVRUSUNPIERBIEZSVVRUSSBPIFZFR0VUQUxJKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNTk5Ljk2IFRkIChcKEZyYWdvbGVcKTk5NS4wLzA2ICBJTlRPTExFUkFOWkEgQUxJTUVOVEFSRSBcKEZyYWdvbGVcKTk5NS4wLzY5ICkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU4NS43OSBUZCAoQU5BRklMQVNTSSBDT04gUFJPUFJJRVRBJyBcKEZyYWdvbGVcKSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgNjIzLjYyIDI4My40NiAtNDIuNTIgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDU2Ni45MyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA1NTYuODQgVGQgKExpc3RhIHByb2JsZW1pIHJpbGV2YW50aSBlIGRpYWdub3NpIGNvZGlmaWNhdGUpIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKMCBUcgovR1M0IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgNTQ5LjkyIDExMy4zOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU0MC40MyBUZCAoRGVzY3JpemlvbmUgUHJvYmxlbWEpIFRqIEVUIFEKMTI3LjU2IDU0OS45MiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNTQwLjQzIFRkIChEYXRhIEluc29yZ2VuemEpIFRqIEVUIFEKMjQwLjk0IDU0OS45MiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAyNDMuNzggNTQwLjQzIFRkIChEaWFnbm9zaSkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNTQ5LjkyIDExMy4zOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA1NDAuNDMgVGQgKFN0YXRvKSBUaiBFVCBRCjQ2Ny43MiA1NDkuOTIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgNDcwLjU1IDU0MC40MyBUZCAoRGF0YSBldmVudHVhbGUgU29sdXppb25lKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTNSBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDUzNS43NSAxMTMuMzkgLTI4LjM1IHJlIFMKMTI3LjU2IDUzNS43NSAxMTMuMzkgLTI4LjM1IHJlIFMKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNTI2LjI2IFRkICgwMS8wMi8yMDEwKSBUaiBFVCBRCjI0MC45NCA1MzUuNzUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjQzLjc4IDUyNi4yNiBUZCAoVFVNT1JJIE1BTElHTkkgREVMTEEpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAyNDMuNzggNTEyLjA5IFRkIChHSElBTkRPTEEgVElST0lERSkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNTM1Ljc1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA1MjYuMjYgVGQgKEF0dGl2bykgVGogRVQgUQo0NjcuNzIgNTM1Ljc1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDQ5My4yMyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA0ODMuMTQgVGQgKFRlcmFwaWUgZmFybWFjb2xvZ2ljaGUgY3JvbmljaGUgbyBhdHR1YWxpIHJpbGV2YW50aSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA0NzYuMjIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNDY2LjczIFRkIChOb21lIEZhcm1hY28pIFRqIEVUIFEKMTI3LjU2IDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxMzAuMzkgNDY2LjczIFRkIChQcmluY2lwaW8gQXR0aXZvKSBUaiBFVCBRCjI0MC45NCA0NzYuMjIgMTEzLjM5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjQzLjc4IDQ2Ni43MyBUZCAoRG9zYWdnaW8pIFRqIEVUIFEKMzU0LjMzIDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzNTcuMTcgNDY2LjczIFRkIChQb3NvbG9naWEpIFRqIEVUIFEKNDY3LjcyIDQ3Ni4yMiAxMTMuMzkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCA0NzAuNTUgNDY2LjczIFRkIChWaWEgZGkgU29tbWluaXN0cmF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzcgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA0NjIuMDUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNDUyLjU2IFRkIChMRVZPVElST1gqNTAgQ1BTIDEwMCkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDQzOC4zOSBUZCAoTUNHKSBUaiBFVCBRCjEyNy41NiA0NjIuMDUgMTEzLjM5IC0yOC4zNSByZSBTCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTMwLjM5IDQ1Mi41NiBUZCAoTEVWT1RJUk9YSU5BIFNPRElDQSkgVGogRVQgUQoyNDAuOTQgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDI0My43OCA0NTIuNTYgVGQgKDEwMCkgVGogRVQgUQozNTQuMzMgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM1Ny4xNyA0NTIuNTYgVGQgKDEgY2Fwc3VsYSBwcmltYSBkaSBjb2xhemlvbmUpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzNTcuMTcgNDM4LjM5IFRkIChvZ25pIDI0IG9yZSkgVGogRVQgUQo0NjcuNzIgNDYyLjA1IDExMy4zOSAtMjguMzUgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDQxOS41MyA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA0MDkuNDQgVGQgKFN0YXRvIGNvcnJlbnRlIGRlbCBwYXppZW50ZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVApxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDM5My4wMyBUZCAoYWxsbyBzdGF0byBhdHR1YWxlIG5vbiBlc2lzdG9ubyBmYXR0aSBpbmVyZW50aSBxdWVzdGEgcHJvYmxlbWF0aWNhKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgMzc2LjAzIFRkIChhbGxvIHN0YXRvIGF0dHVhbGUgbm9uIGVzaXN0b25vIGZhdHRpIGluZXJlbnRpIHF1ZXN0YSBwcm9ibGVtYXRpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAzNTkuMDIgVGQgKGFsbG8gc3RhdG8gYXR0dWFsZSBub24gZXNpc3Rvbm8gZmF0dGkgaW5lcmVudGkgcXVlc3RhIHByb2JsZW1hdGljYSkgVGogRVQgUQowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDM0MC4xNiA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAzMzAuMDcgVGQgKFBhcmFtZXRyaSBkaSBNb25pdG9yYWdnaW8pIFRqIEVUIFEKQlQgL0YyIDguMDAgVGYgRVQKMCBUcgovR1M4IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMzIzLjE1IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDMxMy42NiBUZCAoQW5hbW5lc2kgRmFtaWdsaWFyZSwgcHJvc3NpbWEgZSByZW1vdGEpIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1M5IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMzA4Ljk4IDU2Ni45MyAtMjguMzUgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI5OS40OSBUZCAoMjk2LjIvMDAgRGVwcmVzc2lvbmUgbWFnZ2lvcmUgZXBpc29kaW8gc2luZ29sbyBub24gc3BlY2lmaWNhdG8gZGFsIDYvMDEvMjAwNyBhbCA4LzA0LzIwMDc0NTUuMC8wMCBFbW9ycm9pZGkgaW50ZXJuZSBzZW56YSBtZW56aW9uZSBkaSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI4NS4zMiBUZCAoY29tcGxpY2F6aW9uaVZBQ0NJTkFaSU9OSTotICBWYWNjaW5vIGFudGkgRXBhdGl0ZSBCIDIwMDgtICBWYWNjaW5vIGFudGkgcGFwaWxsb21hIHZpcnUgdW1hbm8gMjAwOSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzEwIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDI2OC4zMSBUZCAoUGVzbyBcKEtnXCkpIFRqIEVUIFEKMTU1LjkxIDI3Ny44MCAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjY4LjMxIFRkIChBbHRlenphIFwoY21cKSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAyNjguMzEgVGQgKEluZGljZSBNYXNzYSBDb3Jwb3JlYSkgVGogRVQgUQo0MzkuMzcgMjc3LjgwIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDQ0Mi4yMSAyNjguMzEgVGQgKEZ1bnppb25hbGl04CBQb2xtb25hcmkpIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MxMSBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKMTU1LjkxIDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKMjk3LjY0IDI2My42MiAxNDEuNzMgLTE0LjE3IHJlIFMKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgMjU0LjE0IFRkICg8MTgsNSkgVGogRVQgUQo0MzkuMzcgMjYzLjYyIDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwowIFRyCi9HUzEyIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMjQ2LjYxIDE0MS43MyAtMjguMzUgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDIzNy4xMyBUZCAoUHJlc3Npb25lIEFydGVyaW9zYSBTaXN0b2xpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAyMjIuOTUgVGQgKFwobW1bSGddXCkpIFRqIEVUIFEKMTU1LjkxIDI0Ni42MSAxNDEuNzMgLTI4LjM1IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjM3LjEzIFRkIChQcmVzc2lvbmUgQXJ0ZXJpb3NhIERpYXN0b2xpY2EpIFRqIEVUIFEKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNTguNzQgMjIyLjk1IFRkIChcKG1tW0hnXVwpKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCAyNDYuNjEgMTQxLjczIC0yOC4zNSByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDIzNy4xMyBUZCAoUHJlc3Npb25lIEFydGVyaW9zYSBNb2RhbGl04CBkaSkgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAyMjIuOTUgVGQgKE1pc3VyYXppb25lKSBUaiBFVCBRCjQzOS4zNyAyNDYuNjEgMTQxLjczIC0yOC4zNSByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgNDQyLjIxIDIzNy4xMyBUZCAoRnJlcXVlbnphIGRpIFJlc3BpcmF6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzEzIGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwoxNTUuOTEgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwoyOTcuNjQgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwo0MzkuMzcgMjE4LjI3IDE0MS43MyAtMTQuMTcgcmUgUwowLjggMSAwLjggcmcKQlQgL0YyIDEwLjAwIFRmIEVUCjE0LjE3IDE4OS45MiA1NjYuOTMgLTE0LjE3IHJlIGYgcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAxNzkuODMgVGQgKFZpdGEgc29jaWFsZSkgVGogRVQgUQpCVCAvRjIgOC4wMCBUZiBFVAowIFRyCi9HUzE0IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45MDE5NjA3ODQzMTM3MjU1IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiAwLjg5NDExNzY0NzA1ODgyMzYgcmcKMTQuMTcgMTcyLjkxIDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDE2My40MyBUZCAoRWxlbWVudG8pIFRqIEVUIFEKMjk3LjY0IDE3Mi45MSAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzMDAuNDcgMTYzLjQzIFRkIChEZXNjcml6aW9uZSkgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzE1IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTU4Ljc0IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDE0OS4yNSBUZCAoRnVtbykgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTU4Ljc0IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyAxNDkuMjUgVGQgKDIwKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMTYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjk1Mjk0MTE3NjQ3MDU4ODIgMSAwLjk4MDM5MjE1Njg2Mjc0NTEgcmcKMTQuMTcgMTQ0LjU3IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDEzNS4wOCBUZCAoQWxjb29sKSBUaiBFVCBRCjI5Ny42NCAxNDQuNTcgMjgzLjQ2IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDEzNS4wOCBUZCAoMikgVGogRVQgUQowIFRyCi9HUzE3IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTMwLjM5IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDEyMC45MSBUZCAoRGlldGUgaW4gYXR0bykgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTMwLjM5IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwowIFRyCi9HUzE4IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMC45NTI5NDExNzY0NzA1ODgyIDEgMC45ODAzOTIxNTY4NjI3NDUxIHJnCjE0LjE3IDExNi4yMiAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSAxMDYuNzMgVGQgKEF0dGl2aXRhIEZpc2ljYSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTE2LjIyIDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgowIFRyCi9HUzE5IGdzCjAgVHcgMCBUYyAxMDAgVHogMCBUTCAKMTQuMTcgMTAyLjA1IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDkyLjU2IFRkIChQcm9mZXNzaW9uZSkgVGogRVQgUQoyOTcuNjQgMTAyLjA1IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgUwpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA5Mi41NiBUZCAoSW1waWVnYXRpIGEgY29udGF0dG8gZGlyZXR0byBjb24gaWwgcHViYmxpY28pIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MyMCBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjAuOTUyOTQxMTc2NDcwNTg4MiAxIDAuOTgwMzkyMTU2ODYyNzQ1MSByZwoxNC4xNyA4Ny44NyAyODMuNDYgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAxNy4wMSA3OC4zOSBUZCAoRXNwb3NpemlvbmUgQWdlbnRpIFRvc3NpY2kpIFRqIEVUIFEKMjk3LjY0IDg3Ljg3IDI4My40NiAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA3OC4zOSBUZCAoVXRpbGl6em8gZWQgZXNwb3NpemlvbmUgYWwgdGFiYWNjbykgVGogRVQgUQplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvUGFnZQovUGFyZW50IDEgMCBSCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDU5NS4yOCA4NDEuODldCi9SZXNvdXJjZXMgMiAwIFIKL1JvdGF0ZSAwCi9EdXIgMwovQ29udGVudHMgNiAwIFI+PgplbmRvYmoKNiAwIG9iago8PC9MZW5ndGggMjcxMT4+CnN0cmVhbQoyIEoKMC41NyB3CkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgODEzLjU0IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDgwMy40NiBUZCAoR3JhdmlkYW56ZSBlIHBhcnRvKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjEgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA3OTYuNTQgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNzg3LjA1IFRkIChNZXNlL0Fubm8gXChtbS9hYVwpKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA3OTYuNTQgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDc4Ny4wNSBUZCAoRXNpdG8pIFRqIEVUIFEKMzg4LjM1IDc5Ni41NCAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIGIKcSAwIDAgMCByZyBCVCAzOTEuMTggNzg3LjA1IFRkIChDb21wbGljYXppb25pKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMjIgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjIwMS4yNiA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjM4OC4zNSA3ODIuMzYgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNzU0LjAyIDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDc0My45MyBUZCAoSW5kYWdpbmkgRGlhZ25vc3RpY2hlKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjMgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNzI3LjUyIFRkIChEYXRhIEluZGFnaW5lKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDcyNy41MiBUZCAoVGlwb2xvZ2lhIGRpIEluZGFnaW5lKSBUaiBFVCBRCjM4OC4zNSA3MzcuMDEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzkxLjE4IDcyNy41MiBUZCAoRXNpdG8pIFRqIEVUIFEKMCBUcgovR1MyNCBncwowIFR3IDAgVGMgMTAwIFR6IDAgVEwgCjE0LjE3IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMjAxLjI2IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMzg4LjM1IDcyMi44MyAxODcuMDkgLTE0LjE3IHJlIFMKMC44IDEgMC44IHJnCkJUIC9GMiAxMC4wMCBUZiBFVAoxNC4xNyA2OTQuNDkgNTY2LjkzIC0xNC4xNyByZSBmIHEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjg0LjQwIFRkIChQcm9jZWR1cmUgRGlhZ25vc3RpY2hlKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCjAgVHIKL0dTMjUgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAowLjkwMTk2MDc4NDMxMzcyNTUgMC44OTQxMTc2NDcwNTg4MjM2IDAuODk0MTE3NjQ3MDU4ODIzNiByZwoxNC4xNyA2NzcuNDggMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjY3Ljk5IFRkIChEYXRhKSBUaiBFVCBRCjIwMS4yNiA2NzcuNDggMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBiCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMjA0LjA5IDY2Ny45OSBUZCAoVGlwbyBQcm9jZWR1cmEvSW50ZXJ2ZW50bykgVGogRVQgUQozODguMzUgNjc3LjQ4IDE4Ny4wOSAtMTQuMTcgcmUgYgpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM5MS4xOCA2NjcuOTkgVGQgKEVzaXRvKSBUaiBFVCBRCjAgVHIKL0dTMjYgZ3MKMCBUdyAwIFRjIDEwMCBUeiAwIFRMIAoxNC4xNyA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjIwMS4yNiA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjM4OC4zNSA2NjMuMzEgMTg3LjA5IC0xNC4xNyByZSBTCjAuOCAxIDAuOCByZwpCVCAvRjIgMTAuMDAgVGYgRVQKMTQuMTcgNjM0Ljk2IDU2Ni45MyAtMTQuMTcgcmUgZiBxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDYyNC44NyBUZCAoRGF0aSBGaXJtYXRhcmlvKSBUaiBFVCBRCkJUIC9GMiA4LjAwIFRmIEVUCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNjA4LjQ3IFRkIChOb21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA2MDguNDcgVGQgKE1NRykgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA2MDguNDcgVGQgKE9yZ2FuaXp6YXppb25lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDM4NS41MSA2MDguNDcgVGQgKFJlZ2lvbmUgTG9tYmFyZGlhKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTcuMDEgNTk0LjI5IFRkIChDb2dub21lOikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDEwMi4wNSA1OTQuMjkgVGQgKENOSVBBVklJKSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzAwLjQ3IDU5NC4yOSBUZCAoRGVzYyBTdHJ1dHR1cmE6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzg1LjUxIDU5NC4yOSBUZCAoQVNMIERJIE1JTEFOTykgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDE3LjAxIDU4MC4xMiBUZCAoQ29kaWNlIEZpc2NhbGU6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMTAyLjA1IDU4MC4xMiBUZCAoQ05QTU1HNjBMMDFGMjA1VikgVGogRVQgUQpxIDAgMCAwIHJnIEJUIDMwMC40NyA1ODAuMTIgVGQgKENvZGljZSBTdHJ1dHR1cmE6KSBUaiBFVCBRCnEgMCAwIDAgcmcgQlQgMzg1LjUxIDU4MC4xMiBUZCAoMDMwMzA4KSBUaiBFVCBRCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKNyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gNwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKOCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gOAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKOSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gOQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDEwCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxMSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTEKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjEyIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxMgovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTMgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDEzCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxNCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTQKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjE1IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxNQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTYgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDE2Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoxNyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMTcKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjE4IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAxOAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMTkgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDE5Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyMCAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjAKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjIxIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyMQovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjIgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDIyCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjMKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjI0IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyNAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDI1Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyNiAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjYKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjI3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAyNwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMjggMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDI4Ci9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagoyOSAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMjkKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjMwIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAzMAovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMzEgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9uIDMxCi9TQSB0cnVlCi9DQSAxCi9jYSAxCj4+CmVuZG9iagozMiAwIG9iago8PC9UeXBlIC9FeHRHU3RhdGUKL0JNIC9Ob3JtYWwKL24gMzIKL1NBIHRydWUKL0NBIDEKL2NhIDEKPj4KZW5kb2JqCjMzIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0V4dEdTdGF0ZQovQk0gL05vcm1hbAovbiAzMwovU0EgdHJ1ZQovQ0EgMQovY2EgMQo+PgplbmRvYmoKMzQgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRm9udAovQmFzZUZvbnQgL0hlbHZldGljYQovU3VidHlwZSAvVHlwZTEKL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcKPj4KZW5kb2JqCjM1IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL0Jhc2VGb250IC9IZWx2ZXRpY2EtQm9sZAovU3VidHlwZSAvVHlwZTEKL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcKPj4KZW5kb2JqCjM2IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL1hPYmplY3QKL1N1YnR5cGUgL0ltYWdlCi9XaWR0aCAxMjQKL0hlaWdodCAxMjQKL0NvbG9yU3BhY2UgL0RldmljZVJHQgovQml0c1BlckNvbXBvbmVudCA4Ci9GaWx0ZXIgL0RDVERlY29kZQovTGVuZ3RoIDIxNjM+PgpzdHJlYW0K/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCAB8AHwDASIAAhEBAxEB/8QAGwABAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAEEBwYFAgP/xAA3EAABAwICBgkDAwQDAAAAAAABAAIDBBEFBhIhMkFRcQcTFDEzYXKBkSKh0RVSsSNCQ/BiwcL/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIEBQYD/8QAIxEAAgICAgMAAwEBAAAAAAAAAAECAxExBBIFIUETUXEikf/aAAwDAQACEQMRAD8AoyeI71FfKmTxHeoqFypwL2ERECCIiQBERABERABERABERAwrNNsHmqys02weaktkobK8niO9RUKZPEd6ioSIvZClESEFClEDCIvZyjhbMXxyCnmF4W3klHFo3e5sPdThFzkor6Tqrdk1CO2feCZUxTGIxNDGyGA90sxsHcgNZ/hepU9HuJxRl0FRTTuH9gJaTyuLfwtOYxrGhrWhrQAAALABfS2Y+OqUcPZ0sPD8dRxLLf7MEqqaaknfBUxPilYbOY8WIX5LUekXCI6rCDXsYBUUtvqA2mE2IPK9/nisuWXyaHTPqYPN4r41vTa+BERVyqFZptg81WVmm2DzUlslDZXk8R3qKhTJ4jvUVCRF7C9XCMu4pi7dOjpiYr26150W+xPf7L9MpYS3Gcaip5b9QwGSW29o3e5IHutkijZFG2ONoYxoAa1osAOAV7icNXLtLRq+P8cuQnObxEyWsyRjlNGXiCOcAXIhk0j8G1/Zc69rmOLXgtcDYgixBW/rhukbAWy036tSx/1oyBPojab+4+Y48OS9eTwFCHav4WOb4mNdbsqb9fDOF0/R1Usp8yMY/wDzxOiB89Tv/K5he9kiilrMx0hjadCB3WyO/aB+TYKjx21bHH7MrhuS5EOu8o2IIoHcvKx3MFDgcTXVjyZH7ETBdzvwPMro5SjBZk8I7Sc4wj2k8Iq56qo6bLNWHn6pgImDiSfwCfZY+vYzJmCpx6qD5R1cEd+qhBvo+ZO8rx1gcu9XWZjpHJeR5UeRdmOl6CIiqlAKzTbB5qsrNNsHmpLZKGz8JPEd6ivlTJ4jvUVCRF7Ou6M52RY7LE8gGanIZ5kEG3wD8LUtywSkqZqSpiqKd5ZLE4OY4bitPwTPOG1kLW17xR1AFnB99Bx4g7uR+61eByIRh+OTwdB4nmVxr/FN4fw6xQ5ocCHAEHvB3rxarNmB00Ze7EYZP+MJ0yfhVqHO+C1k4h62SBzjYGdmi0+9yB72Wg76k8dka75VCl1c1n+nzV5GwSomMohlhublkMlm/Bvb2Xs4VhVFhUHU0MDYmk3cRrLjxJOsq4DcXClONNcX2ikmOHHqhLtGKTIPcsYzfUy1OZK90pJ0JTG0cGt1D8+62hcLnTKE9dVuxDCw18rwOthJALiNVwTq7u8Ktz6p2V/5+FLytFltK6e8PRnKL3aXKGO1Euh2B8Q3ulIaB+fZXpsgYzHEXsdSyuA2GSEH7gD7rHXHtayos52PD5EllQf/AA5RF+tVSz0c7oKqJ8UrNpjxYhfkvJrHplZpp4YVmm2DzVZWabYPNNbJQ2V5PEd6ioUyeI71FQkRewiIkIIivYVhFdi03V0NO6TXZz+5rOZ3KUYuTwkThGU31iss0zo+rZazLsYncXOgkdEHHe0WI+Abey6Zebl/CmYNhUNGx2m5gJe/u0nHWSv0xrEosJw2atmF2xjU0d7idQHyujrzCpd/i9naU5qoj+R6Xsu3CaljVfmvGq2d0hrpYG3+mOBxY1vxrPuugydnCrdXRUGKy9dHMdCOZ20124E7we7iq8OfXOfUpVeWoss6Yaz9NGslkRXjVOYz7g0eIYNLUtYBU0jDIxwGstGtzfi55rJltuZahlLgNfLIbAQPaPMkWA+SFiSxfIxirE1tnM+ahFXRa217Cs02wearKzTbB5qgtmTDZXk8R3qKhTJ4jvUVCRF7CIiQi9geHOxbFaeia7R6131O/a0C5PwCtqoaOCgpo6akjbHDGLNaP91nzWV9H0zIszQB9v6kb2NPna//AEtcWz42Eejl9ydL4WuKqc/ucBc10h00lRlqYx/4XtkcOIBsf5v7LpV5GbZmQ5bxF0hFjA5ovvLtQ+5Cu3pOqSf6NPkxUqZp/pmLICQQQbEbwm9FzJxBouXM+QGFlPjRdHK0W7Q1t2v83AawftyXvT5vwGKMv/UGP1amsa5xPtZY4ivw8hbGONmpX5fkQh1eH/TpM25pkx1zYIGOiomOuGk/U88Xfhc2iKnZZKyXaWzPuundNzm8sKzTbB5qsrNNsHmktkYbK8niO9RUKZPEd6ioSIvYRESEfcEskEzJoXFkkbg5rh3gjuK1LL+dqCugZHiErKSqAs7TNmOPEHdyP3WVIrFHInS8xLnE5lnGbcdP4bdU49hNPEZJcRpQ3ylDieQGsrOc5Zp/WnNpaMOZRRu0vq1GR3EjcOA/0cui9b+bO2PXSPfk+Utvh0xhBERUjNCIiBBERAwrNNsHmqys02weaktkobPwk8R3qK+VbfTM6x2t3eV89mZxcjqwcXkrIrPZmcXJ2ZnFyMMOrKyKz2ZnFydmZxcjDDqysitdmZxco7Mzi5GGHVlZFZ7Mzi5OzM4uRhh1ZWRWezM4uTszOLkYYdWVkVnszOLk7Mzi5GGHVlZWabYPNT2ZnFys01MzQOt3enGPslCLyf/ZCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMiAwIG9iago8PAovUHJvY1NldCBbL1BERiAvVGV4dCAvSW1hZ2VCIC9JbWFnZUMgL0ltYWdlSV0KL0ZvbnQgPDwKL0YyIDM0IDAgUgovRjEgMzUgMCBSCj4+Ci9YT2JqZWN0IDw8Ci9JMSAzNiAwIFIKPj4KL0V4dEdTdGF0ZSA8PAovR1MwIDcgMCBSCi9HUzEgOCAwIFIKL0dTMiA5IDAgUgovR1MzIDEwIDAgUgovR1M0IDExIDAgUgovR1M1IDEyIDAgUgovR1M2IDEzIDAgUgovR1M3IDE0IDAgUgovR1M4IDE1IDAgUgovR1M5IDE2IDAgUgovR1MxMCAxNyAwIFIKL0dTMTEgMTggMCBSCi9HUzEyIDE5IDAgUgovR1MxMyAyMCAwIFIKL0dTMTQgMjEgMCBSCi9HUzE1IDIyIDAgUgovR1MxNiAyMyAwIFIKL0dTMTcgMjQgMCBSCi9HUzE4IDI1IDAgUgovR1MxOSAyNiAwIFIKL0dTMjAgMjcgMCBSCi9HUzIxIDI4IDAgUgovR1MyMiAyOSAwIFIKL0dTMjMgMzAgMCBSCi9HUzI0IDMxIDAgUgovR1MyNSAzMiAwIFIKL0dTMjYgMzMgMCBSCj4+Cj4+CmVuZG9iagozNyAwIG9iago8PAovUHJvZHVjZXIgKEFsaXZlIFBERiAwLjEuNC44KQovVGl0bGUgKFNjaGVkYSBQYXRpZW50IFN1bW1hcnkpCi9TdWJqZWN0IChTY2hlZGEgUGF0aWVudCBTdW1tYXJ5KQovQXV0aG9yIChNTUcgQ05JUEFWSUkpCi9DcmVhdGlvbkRhdGUgKEQ6MjAxMTAxMDcxMTU0KQo+PgplbmRvYmoKMzggMCBvYmoKPDwKL1R5cGUgL0NhdGFsb2cKL1BhZ2VzIDEgMCBSCi9PcGVuQWN0aW9uIFszIDAgUiAvRml0SCBudWxsXQovUGFnZUxheW91dCAvU2luZ2xlUGFnZQo+PgplbmRvYmoKeHJlZgowIDM5CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAwOSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE2MTg4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAwNzIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDE5NyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDA4NzAxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDg4MjYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMTU4NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDExNjYxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTE3MzYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMTgxMSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDExODg4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTE5NjUgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjA0MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyMTE5IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTIxOTYgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjI3MyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyMzUwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI0MjcgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjUwNCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyNTgxIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI2NTggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjczNSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEyODEyIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTI4ODkgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMjk2NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzMDQzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTMxMjAgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzE5NyAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzMjc0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTMzNTEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzQyOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzNTA1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTM1ODIgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxMzY1OSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDEzNzU2IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTM4NTggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAxNjY3MCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE2ODQyIDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwKL1NpemUgMzkKL1Jvb3QgMzggMCBSCi9JbmZvIDM3IDAgUgo+PgpzdGFydHhyZWYKMTY5NDcKJSVFT0YK</text>
  </nonXMLBody>
 </component>
</ClinicalDocument>

[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of DICOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - DICOM byte pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - The File is an XML File
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.515 s - in net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.PersistenceManagerTest
[INFO] Running net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusinessTest
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusiness - Encoded object path : b2JqZWN0UGF0aA==
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of DICOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - DICOM byte pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - The File is an XML File
[main] ERROR net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusiness - Error reading byte content of message : 
java.io.FileNotFoundException: File 'notValidPath' does not exist
	at org.apache.commons.io.FileUtils.openInputStream(FileUtils.java:265)
	at org.apache.commons.io.FileUtils.readFileToByteArray(FileUtils.java:1490)
	at net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusiness.executeFromPath(AnalyzerBeanBusiness.java:180)
	at net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusinessTest.executeFromNotValidPath(AnalyzerBeanBusinessTest.java:286)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at org.junit.internal.runners.TestMethod.invoke(TestMethod.java:66)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit44MethodRunner.runTestMethod(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:326)
	at org.junit.internal.runners.MethodRoadie$2.run(MethodRoadie.java:86)
	at org.junit.internal.runners.MethodRoadie.runBeforesThenTestThenAfters(MethodRoadie.java:94)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit44MethodRunner.executeTest(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:310)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit47MethodRunner.executeTestInSuper(PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl.java:131)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit47MethodRunner.access$100(PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl.java:59)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit47MethodRunner$TestExecutorStatement.evaluate(PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl.java:147)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit47MethodRunner.evaluateStatement(PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl.java:107)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit47MethodRunner.executeTest(PowerMockJUnit47RunnerDelegateImpl.java:82)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl$PowerMockJUnit44MethodRunner.runBeforesThenTestThenAfters(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:298)
	at org.junit.internal.runners.MethodRoadie.runTest(MethodRoadie.java:84)
	at org.junit.internal.runners.MethodRoadie.run(MethodRoadie.java:49)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.invokeTestMethod(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:218)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.runMethods(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:160)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl$1.run(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:134)
	at org.junit.internal.runners.ClassRoadie.runUnprotected(ClassRoadie.java:34)
	at org.junit.internal.runners.ClassRoadie.runProtected(ClassRoadie.java:44)
	at org.powermock.modules.junit4.internal.impl.PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.run(PowerMockJUnit44RunnerDelegateImpl.java:136)
	at org.powermock.modules.junit4.common.internal.impl.JUnit4TestSuiteChunkerImpl.run(JUnit4TestSuiteChunkerImpl.java:121)
	at org.powermock.modules.junit4.common.internal.impl.AbstractCommonPowerMockRunner.run(AbstractCommonPowerMockRunner.java:57)
	at org.powermock.modules.junit4.PowerMockRunner.run(PowerMockRunner.java:59)
	at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:128)
	at org.junit.runners.Suite.runChild(Suite.java:24)
	at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:193)
	at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:52)
	at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:191)
	at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:42)
	at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:184)
	at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:236)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCore.run(JUnitCore.java:55)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCoreWrapper.createRequestAndRun(JUnitCoreWrapper.java:137)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCoreWrapper.executeEager(JUnitCoreWrapper.java:107)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCoreWrapper.execute(JUnitCoreWrapper.java:83)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCoreWrapper.execute(JUnitCoreWrapper.java:75)
	at org.apache.maven.surefire.junitcore.JUnitCoreProvider.invoke(JUnitCoreProvider.java:157)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.invokeProviderInSameClassLoader(ForkedBooter.java:386)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.runSuitesInProcess(ForkedBooter.java:323)
	at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.main(ForkedBooter.java:143)
[main] ERROR net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusiness - Error, no file loaded and no Analyzed Object in base
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of DICOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - DICOM byte pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - The File is an XML File
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of DICOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - DICOM byte pattern Detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HTTP type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of MTOM type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted Content detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Unwanted content wasn't found in file.
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : ^( )*--([^>].+)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of HL7v2 type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of SYSLOG type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - String pattern detection with pattern : (<[0-9]{2,3}>1 [^<]*)<(\?xml|AuditMessage)
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Is the Document of Certificate type ?
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.ContentAnalysisTypeDetector - Start Element detection
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.business.analyzers.XMLAnalyzer - The File is an XML File
[INFO] Tests run: 13, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.091 s - in net.ihe.gazelle.contentanalyzer.app.AnalyzerBeanBusinessTest
[INFO] Running net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest
[main] WARN net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorBusiness - End offset was not setted
[main] WARN net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorBusiness - End offset was not setted
[main] WARN net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorBusiness - End offset was not setted
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : Files/Folder/Archive  AMP : Files/Folder/Archive
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : DOCUMENT  AMP : DOCUMENT
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : Files/Folder/Archive
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : XML  AMP : XML
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : DOCUMENT
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : Envelope  AMP : Envelope
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : XML
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : Header  AMP : Header
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : Envelope
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : Body  AMP : Body
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : Envelope
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - FTV : HL7v3  AMP : HL7v3
[main] INFO net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest - Doctype from ftv parent : Body
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.584 s - in net.ihe.gazelle.contentanalyzer.migration.MigratorTest
[INFO] 
[INFO] Results:
[INFO] 
[INFO] Tests run: 137, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] 
[JENKINS] Recording test results
Oct 11, 2018 3:36:21 PM org.jenkinsci.remoting.util.AnonymousClassWarnings warn
WARNING: Attempt to (de-)serialize anonymous class hudson.maven.reporters.SurefireArchiver$2; see: https://jenkins.io/redirect/serialization-of-anonymous-classes/
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (post-unit-test) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Loading execution data file /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'Message Content Analyzer EJB' with 56 classes
[WARNING] Classes in bundle 'Message Content Analyzer EJB' do no match with execution data. For report generation the same class files must be used as at runtime.
[WARNING] Execution data for class net/ihe/gazelle/contentanalyzer/gui/FilesDownloader does not match.
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (default-report) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Loading execution data file /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'Message Content Analyzer EJB' with 56 classes
[WARNING] Classes in bundle 'Message Content Analyzer EJB' do no match with execution data. For report generation the same class files must be used as at runtime.
[WARNING] Execution data for class net/ihe/gazelle/contentanalyzer/gui/FilesDownloader does not match.
[INFO] 
[INFO] --- maven-ejb-plugin:2.3:ejb (default-ejb) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Building EJB message-content-analyzer-ejb with EJB version 3.0
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-source-plugin:3.0.1:jar-no-fork (attach-sources) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-sources.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:test-jar (default) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-tests.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ message-content-analyzer-ejb ---
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/pom.xml to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-sources.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT-sources.jar
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-tests.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT-tests.jar
Started calculate disk usage of build
Finished Calculation of disk usage of build in 0 seconds
Started calculate disk usage of workspace
Finished Calculation of disk usage of workspace in 0 seconds
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building message-content-analyzer-war 2.2.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:3.0.0:clean (default-clean) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-enforcer-plugin:1.2:enforce (enforce-java-version) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-enforcer-plugin:1.2:enforce (enforce-maven-version) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] 
[INFO] --- buildnumber-maven-plugin:1.2:create-timestamp (get-build-timestamp) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] 
[INFO] --- buildnumber-maven-plugin:1.2:create (get-scm-revision) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-buildmetadata-plugin:1.1.0.IHE.3:provide-buildmetadata (default) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Executing: /bin/sh -c cd /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war && svn --non-interactive log -v -r '{2018-09-11 13:36:24 +0000}:{2018-10-12 13:36:24 +0000}' svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svn/gazelle/Maven/message-content-analyzer/trunk/message-content-analyzer-war
[INFO] Working directory: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war
[INFO] Writing properties '/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war/META-INF/build.properties'...
[INFO] Writing XML report '/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/buildmetadata.xml'...
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (default) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/jenkins/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/jacoco.exec,append=true
[INFO] 
[INFO] --- gazelle-plugins:1.60:generate-messages (build-messages-from-xml) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Skipped, using crowdin as messages.mode
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:resources (default-resources) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 0 resource
[INFO] 
[INFO] --- gazelle-plugins:1.60:check-xhtml-messages (check-translations-xml) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Ignoring ui:param/f:param with name in [id, sectionToReRender, panelId, panelsToReRender, SuffixForID, panel2refresh, required, filterId, filterForm, divIdVar, dataListIdVar, editorIdVar, containerPanelId, varList, varTableId, varColor, tableName, onchange_callback, save_callback, convert_urls, theme_advanced_statusbar_location, theme_advanced_resizing, theme_advanced_toolbar_location, theme_advanced_toolbar_align, theme_advanced_buttons1, theme_advanced_buttons2, dataScrollerId, dataTableId, idToRerender, beanName, multiple, extensions, popup_id, panel_id, styleClass, headerStyleClass, bodyStyleClass, footerStyleClass, openByDefault, icon_class, dt_styleClass, dd_styleClass, dataScrollerId, mainDivId, position, idToRerender, beanName, extensions, multiple, dataTableId, formParam, callerPageParam, showActions, formId, idSuffix, selectedActorForConfigs, formId2, connectathonResult, min_height, initialState, displayFullDemographics, formToRefresh, backToTests, panel_id, styleClass, validationType, idToRender]
[INFO] Names can be added using ignoredParamNames in gazelle-plugins configuration. (see mvn gazelle:help -Ddetail=true -Dgoal=check-xhtml-messages)
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerDetailedResult.xhtml (line:57,col:181) attribute: value = The application has not been able to retrieve the object because of a wrong identifier or because you do not have enough right to access it
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerDetailedResult.xhtml (line:61,col:71) attribute: value = Cannot access analysis result
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:34,col:56) attribute: value = Edit Configuration
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:43,col:59) attribute: value = Document Type
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:47,col:121) attribute: value = The label that will be used for detected parts in analysis results
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:61,col:72) attribute: value = Associated Validation Type
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:65,col:185) attribute: value = The Validation Type that will be sent to the Remote Validator. If null, no value is send and the validator must be chosen manually
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:71,col:88) attribute: itemLabel = No Validation Type
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:83,col:66) attribute: value = Unwanted Content
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:87,col:133) attribute: value = String that is not wanted within the string content of the Analyzed Object
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:101,col:62) attribute: value = Byte Pattern
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:105,col:178) attribute: value = Byte pattern that must be detected at the beginning of the Analyzed Object content. It is here displayed in Hexadecimal
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:119,col:64) attribute: value = Start Elements
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:123,col:184) attribute: value = A list of String elements. Analyzed object content must start with one of these elements in order to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:142,col:54) attribute: value = New
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:146,col:65) attribute: value = Edit
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:151,col:65) attribute: value = Save
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:156,col:69) attribute: value = Delete
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:161,col:57) attribute: value = Cancel
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:172,col:55) attribute: value = Regex
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:176,col:173) attribute: value = Regular expression that must match part of the Analyzed Object content in order for it to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:193,col:59) attribute: value = Mime Type
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:197,col:135) attribute: value = Mime type to be detected for the Analyzed Object to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:215,col:53) attribute: value = Tag
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:219,col:198) attribute: value = XML Tag name to be found in the Analyzed Object content. It is a regular expression that must match the tag name in Analyzed Object content
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:233,col:59) attribute: value = Namespace
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:237,col:190) attribute: value = Namespace defined for the Tag. If null, this configuration will match all Tag defined without namespace but with the specified name
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:253,col:52) attribute: value = Sample
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:257,col:125) attribute: value = Example of Analyzed Object content that would match this configuration
[WARNING] Missing translation in _editConfigPopup.xhtml (line:279,col:49) attribute: value = Return
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:34,col:56) attribute: value = View Configuration
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:42,col:59) attribute: value = Document Type
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:46,col:121) attribute: value = The label that will be used for detected parts in analysis results
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:57,col:61) attribute: value = Validation Type
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:61,col:185) attribute: value = The Validation Type that will be sent to the Remote Validator. If null, no value is send and the validator must be chosen manually
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:75,col:66) attribute: value = Unwanted Content
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:79,col:133) attribute: value = String that is not wanted within the string content of the Analyzed Object
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:90,col:62) attribute: value = Byte Pattern
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:94,col:178) attribute: value = Byte pattern that must be detected at the beginning of the Analyzed Object content. It is here displayed in Hexadecimal
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:105,col:64) attribute: value = Start Elements
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:109,col:184) attribute: value = A list of String elements. Analyzed object content must start with one of these elements in order to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:126,col:120) attribute: value = N/A
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:133,col:55) attribute: value = Regex
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:137,col:173) attribute: value = Regular expression that must match part of the Analyzed Object content in order for it to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:151,col:59) attribute: value = Mime Type
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:155,col:135) attribute: value = Mime type to be detected for the Analyzed Object to match this configuration
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:167,col:53) attribute: value = Tag
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:171,col:198) attribute: value = XML Tag name to be found in the Analyzed Object content. It is a regular expression that must match the tag name in Analyzed Object content
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:181,col:59) attribute: value = Namespace
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:185,col:190) attribute: value = Namespace defined for the Tag. If null, this configuration will match all Tag defined without namespace but with the specified name
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:197,col:52) attribute: value = Sample
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:201,col:125) attribute: value = Example of Analyzed Object content that would match this configuration
[WARNING] Missing translation in _viewConfigPopup.xhtml (line:215,col:49) attribute: value = Return
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:27,col:83) attribute: value = Manage Message Content Analyzer Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:29,col:88) attribute: value = Manage Message Content Analyzer Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:42,col:89) attribute: value = Message Content Analyzer Configurations
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:54,col:92) attribute: value = Configuration Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:57,col:86) attribute: itemLabel = Show all
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:62,col:65) attribute: title = Reset Filter
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:71,col:89) attribute: value = Validation Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:87,col:79) attribute: value = Create Tag Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:95,col:85) attribute: value = Create Mime Type Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:103,col:92) attribute: value = Create Content Analysis Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:111,col:85) attribute: title = Download configuration as XML file
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:115,col:81) attribute: value = Export filtered Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:128,col:88) attribute: value = Document Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:132,col:90) attribute: value = Validation Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:139,col:78) attribute: value = Tag
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:145,col:84) attribute: value = Namespace
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:152,col:84) attribute: value = Mime Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:158,col:86) attribute: value = Starts With
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:165,col:89) attribute: value = String Pattern
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:172,col:91) attribute: value = Unwanted Content
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:178,col:93) attribute: value = Configuration Type
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:187,col:66) attribute: title = View Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:194,col:66) attribute: title = Edit Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:211,col:83) attribute: title = This configuration cannot be edited
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:215,col:84) attribute: title = This configuration cannot be removed
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:235,col:71) attribute: value = Import Configurations
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:241,col:206) attribute: value = Please upload the XML file containing the configuration you want to import. By default, configuration will be compared based on the detection elements
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:244,col:125) attribute: value = If a configuration does not exist, it will be added to the list
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:247,col:210) attribute: value = If a configuration does define the same detection elements, the Document Type and Validation Type will be updated with values from the uploaded file
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:250,col:102) attribute: value = Identical configurations will be ignored
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:265,col:103) attribute: value = Configuration file
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:274,col:89) attribute: value = Clear and import Configuration
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:275,col:245) attribute: title = By choosing this option you will erase the current configuration from your database and replace it with the configuration from the uploaded file. For safety, export current configuration first
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:287,col:224) attribute: value = By choosing this option, importing a configuration file will delete all previous configuration elements. Be sure to export your configuration first to create a save file
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:292,col:137) attribute: value = configurations have been removed from database
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:295,col:107) attribute: value = Following configurations have been overwritten
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:306,col:107) attribute: value = configBean.nbrAddedConfigs == null?No configuration have been added to the database
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:306,col:107) attribute: value = configurations have been added to the database
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:316,col:64) attribute: value = Reset
[WARNING] Missing translation in messageContentAnalyzerConfig.xhtml (line:321,col:79) attribute: value = Import Configuration
[WARNING] Missing translation in _deleteConfigPopup.xhtml (line:33,col:58) attribute: value = Delete Configuration
[WARNING] Missing translation in _deleteConfigPopup.xhtml (line:35,col:86) attribute: value = Are you sure you want to delete this configuration
[WARNING] Missing translation in _deleteConfigPopup.xhtml (line:38,col:49) attribute: value = Cancel
[WARNING] Missing translation in _deleteConfigPopup.xhtml (line:41,col:63) attribute: value = Delete Configuration
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:32,col:52) attribute: value = Import Results
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:41,col:70) attribute: value = Removed configurations
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:43,col:121) attribute: value = configurations have been removed from database
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:49,col:74) attribute: value = Overwritten configurations
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:53,col:95) attribute: value = Following configurations have been overwritten
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:64,col:80) attribute: value = 0 configuration have been overwritten
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:70,col:68) attribute: value = Added configurations
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:72,col:119) attribute: value = configurations have been added to the database
[WARNING] Missing translation in _importConfigReportPopup.xhtml (line:80,col:53) attribute: value = Return
[WARNING] Missing translation in _messageContentAnalyzerResultDiv.xhtml (line:50,col:131) attribute: title = No namespace is defined for this tag so we couldn't link it to any validation type
[WARNING] Some translations are missing!
[WARNING] For automatic translation, execute in this module : 
[WARNING] mvn crowdin:pull crowdin:aggregate gazelle:xhtml-messages -DkeyPrefix=net.ihe.gazelle
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.6.1:compile (default-compile) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.0.2:testResources (default-testResources) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/test/resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.6.1:testCompile (default-testCompile) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.20:test (default-test) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] No tests to run.
[JENKINS] Recording test results
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (post-unit-test) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[INFO] 
[INFO] --- maven-war-plugin:3.1.0:exploded (default) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Exploding webapp
[INFO] Assembling webapp [message-content-analyzer-war] in [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp webResources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp] to [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Copying webapp resources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [20 msecs]
[INFO] 
[INFO] --- maven-war-plugin:3.1.0:war (default-war) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [message-content-analyzer-war] in [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp webResources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp] to [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Copying webapp resources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [10 msecs]
[INFO] Building war: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war.war
[INFO] 
[INFO] --- maven-source-plugin:3.0.1:jar-no-fork (attach-sources) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] No sources in project. Archive not created.
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:test-jar (default) @ message-content-analyzer-war ---
[WARNING] JAR will be empty - no content was marked for inclusion!
[INFO] Building jar: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war-tests.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-war-plugin:3.1.0:war (build-war) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [message-content-analyzer-war] in [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp webResources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp] to [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war]
[INFO] Copying webapp resources [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/src/main/webapp]
[INFO] Webapp assembled in [3 msecs]
[INFO] Building war: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war.war
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ message-content-analyzer-war ---
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war.war to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT.war
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/pom.xml to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war-tests.jar to /home/jenkins/.m2/repository/net/ihe/gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT-tests.jar
Started calculate disk usage of build
Finished Calculation of disk usage of build in 0 seconds
Started calculate disk usage of workspace
Finished Calculation of disk usage of workspace in 0 seconds
[INFO] 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Message Content Analyzer 2.2.0-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- sonar-maven-plugin:3.5.0.1254:sonar (default-cli) @ message-content-analyzer ---
[INFO] User cache: /home/jenkins/.sonar/cache
[INFO] SonarQube version: 7.3.0
[INFO] Default locale: "en_GB", source code encoding: "UTF-8"
[INFO] Publish mode
[INFO] Load global settings
[INFO] Load global settings (done) | time=422ms
[INFO] Server id: A7EE8CF2-1e5f71089284882
[INFO] User cache: /home/jenkins/.sonar/cache
[INFO] Load/download plugins
[INFO] Load plugins index
[INFO] Load plugins index (done) | time=58ms
[INFO] Plugin [l10nfr] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Plugin [l10nde] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Plugin [l10nel] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Plugin [l10nit] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Plugin [l10nja] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Plugin [l10nko] defines 'l10nen' as base plugin. This metadata can be removed from manifest of l10n plugins since version 5.2.
[INFO] Load/download plugins (done) | time=80ms
[INFO] Loaded core extensions: 
[INFO] Sonargraph Integration: Custom metrics file '/home/jenkins/.sonargraphintegration/metrics.properties' not found
[INFO] Sonargraph Integration: Created 50 predefined and 0 custom metric(s)
[INFO] Process project properties
[INFO] Load project repositories
[INFO] Load project repositories (done) | time=70ms
[INFO] Load quality profiles
[INFO] Load quality profiles (done) | time=37ms
[INFO] Load active rules
[INFO] Load active rules (done) | time=503ms
[INFO] Load metrics repository
[INFO] Load metrics repository (done) | time=16ms
[INFO] Project key: net.ihe.gazelle:message-content-analyzer
[INFO] Project base dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace
[INFO] ------------- Scan message-content-analyzer-war
[INFO] Base dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war
[INFO] Working dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/sonar
[INFO] Source paths: src/main/webapp, pom.xml, src/main/java
[INFO] Test paths: src/test/java
[INFO] Source encoding: UTF-8, default locale: en_GB
[INFO] Load server rules
[INFO] Load server rules (done) | time=109ms
[INFO] Index files
[INFO] 12 files indexed
[INFO] Quality profile for web: Sonar way
[INFO] Quality profile for xml: Sonar way
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java]
[INFO] 1 source files to be analyzed
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java] (done) | time=283ms
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration]
[INFO] 1/1 source files have been analyzed
[INFO] Sonargraph Integration: Processing module 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer-war'
[WARNING] Sonargraph Integration: XML report file '/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/sonargraph/sonargraph-sonarqube-report.xml' not found
[INFO] Sonargraph Integration: Finished processing module 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer-war'
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration] (done) | time=1ms
[INFO] Sensor HTML [web]
[INFO] Sensor HTML [web] (done) | time=216ms
[INFO] Sensor XML Sensor [xml]
[WARNING] Metric 'comment_lines_data' is deprecated. Provided value is ignored.
[INFO] Sensor XML Sensor [xml] (done) | time=85ms
[INFO] SCM Publisher is disabled
[INFO] ------------- Scan Message Content Analyzer EJB
[INFO] Base dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb
[INFO] Working dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/sonar
[INFO] Source paths: pom.xml, src/main/java
[INFO] Test paths: src/test/java
[INFO] Source encoding: UTF-8, default locale: en_GB
[INFO] Index files
[INFO] 70 files indexed
[INFO] Quality profile for java: Sonar way with Findbugs
[INFO] Quality profile for xml: Sonar way
[INFO] Sensor JavaSquidSensor [java]
[INFO] Configured Java source version (sonar.java.source): 7
[INFO] JavaClasspath initialization
[INFO] JavaClasspath initialization (done) | time=13ms
[INFO] JavaTestClasspath initialization
[INFO] JavaTestClasspath initialization (done) | time=4ms
[INFO] Java Main Files AST scan
[INFO] 46 source files to be analyzed
[INFO] 46/46 source files have been analyzed
[WARNING] Classes not found during the analysis : [org.richfaces.cdk.annotations.EventName]
[INFO] Java Main Files AST scan (done) | time=6257ms
[INFO] Java Test Files AST scan
[INFO] 23 source files to be analyzed
[INFO] 23/23 source files have been analyzed
[INFO] Java Test Files AST scan (done) | time=1601ms
[INFO] Sensor JavaSquidSensor [java] (done) | time=8503ms
[INFO] Sensor SurefireSensor [java]
[INFO] parsing [/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/surefire-reports]
[INFO] Sensor SurefireSensor [java] (done) | time=44ms
[INFO] Sensor JaCoCoSensor [java]
[INFO] Analysing /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/jacoco.exec
[WARNING] The following class(es) did not match with execution data:
[WARNING] > 'net/ihe/gazelle/contentanalyzer/gui/FilesDownloader'
[WARNING] In order to have accurate coverage measures, the same class files must be used as at runtime for report generation.
[INFO] No information about coverage per test.
[INFO] Sensor JaCoCoSensor [java] (done) | time=136ms
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java]
[INFO] 1 source files to be analyzed
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java] (done) | time=63ms
[INFO] 1/1 source files have been analyzed
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration]
[INFO] Sonargraph Integration: Processing module 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer-ejb'
[WARNING] Sonargraph Integration: XML report file '/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/sonargraph/sonargraph-sonarqube-report.xml' not found
[INFO] Sonargraph Integration: Finished processing module 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer-ejb'
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration] (done) | time=0ms
[INFO] Sensor HTML [web]
[INFO] Sensor HTML [web] (done) | time=1ms
[INFO] Sensor XML Sensor [xml]
[WARNING] Metric 'comment_lines_data' is deprecated. Provided value is ignored.
[INFO] Sensor XML Sensor [xml] (done) | time=15ms
[INFO] Sensor FindBugs Sensor [findbugs]
[INFO] Loading findbugs plugin: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/sonar/findbugs/fb-contrib.jar
[INFO] Loading findbugs plugin: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/sonar/findbugs/findsecbugs-plugin.jar
[INFO] Findbugs output report: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/sonar/findbugs-result.xml
[INFO] Sensor FindBugs Sensor [findbugs] (done) | time=10967ms
[INFO] SCM Publisher is disabled
[INFO] ------------- Scan Message Content Analyzer
[INFO] Base dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace
[INFO] Working dir: /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/target/sonar
[INFO] Source paths: pom.xml
[INFO] Source encoding: UTF-8, default locale: en_GB
[INFO] Index files
[INFO] 1 file indexed
[INFO] Quality profile for xml: Sonar way
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java]
[INFO] 1 source files to be analyzed
[INFO] Sensor SonarJavaXmlFileSensor [java] (done) | time=81ms
[INFO] 1/1 source files have been analyzed
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration]
[INFO] Sonargraph Integration: Processing project 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer'
[WARNING] Sonargraph Integration: XML report file '/home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/target/sonargraph/sonargraph-sonarqube-report.xml' not found
[INFO] Sonargraph Integration: Finished processing project 'net.ihe.gazelle:message-content-analyzer'
[INFO] Sensor Sonargraph Integration [sonargraphintegration] (done) | time=1ms
[INFO] Sensor HTML [web]
[INFO] Sensor HTML [web] (done) | time=0ms
[INFO] Sensor XML Sensor [xml]
[WARNING] Metric 'comment_lines_data' is deprecated. Provided value is ignored.
[INFO] Sensor XML Sensor [xml] (done) | time=11ms
[INFO] Sensor Zero Coverage Sensor
[INFO] Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=48ms
[INFO] Sensor Java CPD Block Indexer
[INFO] Sensor Java CPD Block Indexer (done) | time=75ms
[INFO] SCM Publisher is disabled
[INFO] 10 files had no CPD blocks
[INFO] Calculating CPD for 47 files
[INFO] CPD calculation finished
[INFO] Analysis report generated in 167ms, dir size=1 MB
[INFO] Analysis reports compressed in 127ms, zip size=540 KB
[INFO] Analysis report uploaded in 159ms
[INFO] ANALYSIS SUCCESSFUL, you can browse https://gazelle.ihe.net/sonar/dashboard?id=net.ihe.gazelle%3Amessage-content-analyzer
[INFO] Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed the submitted analysis report
[INFO] More about the report processing at https://gazelle.ihe.net/sonar/api/ce/task?id=AWZjWCJOJbN2Sl6x8G0N
[INFO] Task total time: 23.842 s
Started calculate disk usage of build
Finished Calculation of disk usage of build in 0 seconds
Started calculate disk usage of workspace
Finished Calculation of disk usage of workspace in 0 seconds
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] 
[INFO] Message Content Analyzer ........................... SUCCESS [ 25.607 s]
[INFO] Message Content Analyzer EJB ....................... SUCCESS [ 37.368 s]
[INFO] message-content-analyzer-war ....................... SUCCESS [ 2.029 s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 01:11 min
[INFO] Finished at: 2018-10-11T15:36:53+02:00
[INFO] Final Memory: 80M/1807M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[WARNING] The requested profile "prod" could not be activated because it does not exist.
Waiting for Jenkins to finish collecting data
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/pom.xml to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT.pom
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb.jar to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT.jar
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-sources.jar to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT-sources.jar
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-ejb/target/message-content-analyzer-ejb-tests.jar to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-ejb/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-ejb-2.2.0-SNAPSHOT-tests.jar
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/pom.xml to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-2.2.0-SNAPSHOT.pom
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/target/message-content-analyzer-tests.jar to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-2.2.0-SNAPSHOT-tests.jar
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/target/message-content-analyzer-metadata.zip to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-2.2.0-SNAPSHOT-metadata.zip
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/pom.xml to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT.pom
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war.war to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT.war
[JENKINS] Archiving /home/jenkins/.hudson/jobs/message-content-analyzer-config-extraction/workspace/MessageContentAnalyzer-war/target/message-content-analyzer-war-tests.jar to net.ihe.gazelle/message-content-analyzer-war/2.2.0-SNAPSHOT/message-content-analyzer-war-2.2.0-SNAPSHOT-tests.jar
channel stopped
Started calculate disk usage of build
Finished Calculation of disk usage of build in 0 seconds
Started calculate disk usage of workspace
Finished Calculation of disk usage of workspace in 0 seconds
Triggering a new build of EVSClient-SNAPSHOT
Finished: SUCCESS